Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH ALMATRAMP


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem imprez turystycznych jest Biuro Usług Turystycznych ALMATRAMP, zwane dalej: Organizatorem.

 2. Prawa i obowiązki Uczestników imprezy turystycznej, zwanych dalej: Uczestnikami, oraz Organizatora określają przepisy niniejszych Warunków, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zwanej dalej: Kodeksem cywilnym, oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511), zwanej dalej: Ustawą.

II. ZAWARCIE UMOWY
 1. Przed zawarciem Umowy zgłoszenia w imprezie turystycznej, zwanej dalej: Umową, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą Organizatora, niniejszymi Warunkami uczestnictwa oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi na danej imprezie.

 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie i przez przedstawiciela Biura sprzedającego imprezę oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 800 zł (obóz) lub 3000 zł (kurs).

 3. Wpłaty pozostałej należności należy dokonać najpóźniej w terminie 40 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy. Podniesienie ceny imprezy możliwe jest najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Ceny walutowe przeliczane są po kursie BANK PEKAO S.A. tabela kursowa sprzedaż z dnia ostatecznej wpłaty.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, zgodnie z art. 47 ust. 5 Ustawy, z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności lub w przypadku braku wymaganego minimum uczestników (80%). Odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 21 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia. W przypadku odwołania imprezy Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

III. REZYGNACJA Z IMPREZY
 1. Uczestnik, zgodnie z art. 47 ust. 1-2 Ustawy, może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy składając na piśmie rezygnację z uczestnictwa w imprezie. W przypadku rezygnacji lub nieuczestniczenia Uczestnika w wykupionej imprezie Organizator uprawniony jest do potrącenia rzeczywiście poniesionych kosztów.

 2. Uczestnik, zgodnie z art. 43 Ustawy, może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli uczestnik zawiadomi Organizatora w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 3. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprezy turystycznej.

IV. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota (np. co do miejsca zbiórki).

 3. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą,  Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę  usługi oraz przedstawiciela Organizatora w celu umożliwienia im naprawienia wady.

 4. Reklamacje w sprawie usług winny być niezwłocznie zgłaszane na piśmie do Organizatora, który ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 5. Zgodnie z art. 50 ust. 3 Ustawy Uczestnikom imprezy turystycznej nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z Umową, gdy Organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi Uczestnik, osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

 6. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31. Numer gwarancji podawany jest na umowie zgłoszeniu, a kopia certyfikatu gwarancji jest dostępna w siedzibie biura oraz na jego stronie internetowej. Dodatkowo każdy klient wpłacający zaliczkę ma prawo na żądanie otrzymać kopię certyfikatu gwarancji. Upoważnienie do dysponowania środkami z gwarancji posiada Marszałek Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 7. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy według zasad określonych w Kodeksie cywilnym w powiązaniu z Ustawą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 31 marca 2022 r.