Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ALMATRAMP


I. ZAWARCIE UMOWY
 1. Przed zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą ALMATRAMPu, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi na danej imprezie
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie i przez przedstawiciela Biura sprzedającego imprezę oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 700 zł (obóz) lub 3000 zł (kurs).
 3. Wpłaty pozostałej należności należy dokonać najpóźniej w terminie 40 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 4. ALMATRAMP zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy zgodnie z art.17 ust 1 ustawy o usługach turystycznych. Podniesienie ceny imprezy możliwe jest najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Ceny walutowe przeliczane są po kursie BANK PEKAO SA tabela kursowa  sprzedaż w dniu ostatecznej wpłaty.
 5. ALMATRAMP zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z działania siły wyższej lub w przypadku braku wymaganego minimum uczestników (70 %). Odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników  nie może nastąpić w terminie krótszym niż 21 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia.W przypadku odwołania imprezy Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.

II. REZYGNACJA Z IMPREZY
 1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy składając na piśmie rezygnację z uczestnictwa w imprezie. W przypadku rezygnacji lub nie uczestniczenia Uczestnika w wykupionej imprezie ALMATRAMP uprawniony jest do potrącenia rzeczywiście poniesionych kosztów.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec ALMATRAMPu jeżeli uczestnik zawiadomi ALMATRAMP w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 4. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprezy turystycznej.

III. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota (np. co do miejsca zbiórki).
 3. ALMATRAMP nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu usługi turystycznej, których przyczyny tkwią w sile wyższej i wyłącznym działaniu lub zaniechaniu uczestnika. ALMATRAMP  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich wskazanych w art.11 a ust.1 pkt 2 Ustawy o usługach turystycznych.
 4. ALMATRAMP ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie.
 5. ALMATRAMP jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą,  Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę  usługi oraz przedstawiciela ALMATRAMPu w celu umożliwienia im naprawienia wady.
 6. Reklamacje w sprawie usług winny być niezwłocznie zgłaszane na piśmie do ALMATRAMPu, nie później niż w ciągu 30 dni od  zakończenia imprezy. ALMATRAMP ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. ALMATRAMP posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31. Numer gwarancji podawany jest na umowie zgłoszeniu, a kopia certyfikatu gwarancji jest dostępna w siedzibie biura oraz na jego stronie internetowej. Dodatkowo każdy klient wpłacający zaliczkę ma prawo na żądanie otrzymać kopię certyfikatu gwarancji. Upoważnienie do dysponowania środkami z gwarancji posiada Marszałek Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 8. ALMATRAMP odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy według zasad określonych w kodeksie cywilnym w powiązaniu z ustawą z dnia 29.08.1997r o usługach turystycznych (DzU 2001 nr 55 poz 578 z późniejszymi zmianami).
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

02.11.2019